is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorm van kennis geschonken, waardoor een duurzaam bezit gewaarborgd en bovendien de weg tot kennisvermeerdering door eigen initiatief geëffend is.

Met speciale vakopleiding moeten inrichtingen van onderwijs aan meisjes zich niet inlaten. Wel mogen ze zich bij de keuze van vakken, bij de keuze van leerstof rekenschap geven van wat in den lateren vrouwelijken levensarbeid goede diensten kan bewijzen; maar nimmer mogen ze zich van het pad naar het ideaal der algemeene vorming laten afdringen.

Wat wij onze leerlingen mee willen geven in het werkzame leven, zijn geen brokstukken kennis uit een of ander gebied, b.v. een dosis keukenchemie, ook geen kundigheden in deze of gene richting, b.v. de techniek van kinderverpleging, maar in de allereerste plaats een opgewekte Lust tot den arbeid, d.w.z. het groote, bewuste verlangen naar daden als uiting van innig-gevoeld kunnen; naast de geestelijke kracht, die een heldere opvatting van het leven en zijn eischen doet geboren worden, een eenvoudig gevoel van plicht; uit het gebied van weten en kunnen dat, wat öf onmiddellijk den levensarbeid ten dienste kan staan, öf de noodige voorbereiding geeft tot het verwerven van hetgeen door dien arbeid wordt gevraagd.

Het zwaartepunt van onze opleiding voor het leven kan niet liggen in het broksgewijze toedienen van wetenschap, maar alleen in het verwekken van neigingen en verlangens en in de vorming der algemeene geesteseigenschappen.

Moet elke opzettelijke beroepsvorming dus worden vermeden, daarentegen heeft de school den duren plicht, geleid door het grondbeginsel, dat elk lid der kuituurgemeenschap tot den beschavingsarbeid verplicht en gerechtigd is, voor haar vrouwelijke leerlingen een algemeene ontwikkeling van kunnen en kennen uit te moten, die allereerst één beroep, dat van gade en moeder, te stade komt.