is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het formeele doel der opvoeding.

De beteekeilis der formeele opvoeding ligt niet alleen in haar directe waarde, maar ook in haar invloed op de materieele vorming. Yan gene getuigt het spel van gevoelens, dat elke geestelijke werkzaamheid vergezelt, onafhankelijk van de stof; de waarde der formeele geestesontwikkeling voor de materieele blijkt uit het eenvoudige feit, dat het vergaren van kennis het gemakkelijkst valt op terrein, waar techniek in het denken is verworven.

Mathematica leert logisch denken — zoo luidt een der vele naïve argumenten, waarmee de vormingswaarde van leerstof moet worden bewezen.

Tot logisch denken, alsof logisch denken niet een veel omvattend, complex begrip ware In uitingen als deze spookt nog de oude vermogenstheorie na. Natuurlijk — en dit is voor de leer der opvoeding van het hoogste gewicht — al zijn ook de vormen van logische ontwikkeling in de allereerste plaats gebonden aan het veld, waarop ze zijn verkregen, toch kunnen ze op ander terrein hun invloed laten golden, m.a.w. ze laten zich overdragen. Resultaten van nauwkeurig onderzoek naar dit proces van overdracht ontbreken evenwel bijna geheel. Yoor het verkrijgen van een helder inzicht zal men van de enkelvoudige geestesfuncties moeten uitgaan.

I)e oude psychologie sprak van het geheugen als van een afzonderlijk vermogen, de nieuwere psychologie daarentegen kent verscheiden soorten van geheugen, in overeenstemming met de verschillende voorstellingsgebieden: het naam-, het getal-, het vorm-, het kleurgeheugen, enz. Of hieruit volgt, dat geheugenoefening in een bepaald gebied van voorstellingen alleen deze ten goede komt, willen we voorloopig buiten bespreking laten; voor het onderwijs is het in allen gevalle van groot belang, dat elk rijk van voorstellingen zich uitstrekt over onderscheiden wetenschappelijke terreinen. Het eene vak wordt dus gesteund door het andere, wijl gedeelten van het eene in hetzelfde voorstellingsgebied liggen als het andere.