is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo kan het naamgeheugen in elk leervak van dienst zijn. De hoogeschool van het getalgeheugen is wel het rekenonderwijs, ofschoon het elemeDt van het aantal nergens ontbreekt. Het vormgeheugen kan bij het teekenen, bij de aardrijkskunde, bij de geometrie en elders worden geoefend.

Voor ons ligt in de identiteit van functie de aanleiding, de formeele verwantschap der leervakken te erkennen en de technische ontwikkeling der functies van den aanvang af als een algemeene aangelegenheid van alle leervakken te beschouwen.

Is tot dusver vooropgesteld, dat geheugenoefeningen alleen een bepaald voorstellingsgebied ten nutte komen, in den laatsten tijd hebben de onderzoekingen van Dr. Meumann onloochenbaar aangetoond, dat er een algemeene geheugenoefening mogelijk is, dat training van het geheugen op een bepaald terrein tevens de andere geheugensoorten versterkt. Het gewicht daarvan is niet licht te overschatten, daar de mogelijkheid eener geheugenontwikkeling in het uitzicht wordt gesteld, waarbij oefeningen op onderscheiden terrein samenwerken tot de vorming en volmaking der algemeene functie. Ook hierbij is het overbodig op te merken, dat de algemeene functioneering aanmerkelijk wordt verlicht, naarmate de leerlingen zich gewennen, bij de studie hun aandacht tot den hoogsten graad op te voeren.

Om tot een heldere probleemstelling te komen in het vraagstuk van het vermogen der geestesfuncties, haar sfeer van invloed te kunnen uitbreiden, dienen allereerst de concrete vormen der verschillende functies te worden onderzocht. Dat wil dus zeggen, niet b.v. de analytische werkzaamheid in 't algemeen, maar deze of gene bepaalde vorm ervan moet in onderzoek worden genomen.

Overdraagbaar is b.v. het ordenen van gebeurtenissen volgens een tijdschema; in alle leervakken, waar „gebeurtenissen" worden behandeld, komt dit rangschikken in tijdsorde uit, en het laat zich spontaan van het eene vak naar het andere overdragen. Hetzelfde geldt omtrent de functie, waardoor wij de eene daad als