is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

intellectueelen habitus als een gemeenschappelijke taak op te vatten, waarbij de afzonderlijke vakken elkaar de hand reiken. Aan te bevelen is dus het volgen van een gelijke methode van onderwijs in verwante vakken, en daar, waar een nauwe verwantschap ontbreekt, moet tenminste de algemeene methode dezelfde zijn.

Naast de idee eener materieele concentratie treedt dus als niet minder belangrijk de idee eener formeele concentratie op.

Yoor het onderzoek naar de belangrijkheid der leervakken uit een formeel oogpunt is de gemakkelijkheid, waarmee de bij elk leervak in werking tredende functies worden overgedragen, van belang. Ook de meerdere of mindere intensiteit van oefening der functies legt gewicht in de schaal; zoo is voor de slechts weinig functies in beslag nemende mathematica een intensieve werkzaamheid al bijzonder kenteekenend. Daarna moet worden onderzocht, of de onderscheidene, bij een leervak in gebruik genomen functies elkaar niet gedeeltelijk tegenwerken, of ten minste niet bij deze of gene methode elkaar kunnen hinderen. Doch het gewichtigste onderzoek geldt, in hoever de gezamenlijke leerstof aan elke functie die mate van oefening kan waarborgen, waarop zij volgens haar beteekenis voor de geheele geestelijke vorming recht heeft.

Bij het ontwerpen van een ideaal plan van formeele opvoeding is ten zeerste acht te geven op de onderlinge verhouding tusschen de verschillende functies naar haar psychologisch karakter; men kan bijv. een hooge vlucht van combineerende fantasie niet verwachten, wanneer niet de elementen, waarmee de fantasie moet werken, rijkelijk in het geheugen zijn vastgelegd. Doch niet alleen in hoever ze elkaar kunnen meewerken, ook, in welk opzicht een min of meer vijandige verhouding van functiegroepen kan worden geconstateerd, moet worden nagegaan.

Na al het aangevoerde is het duidelijk, dat het doel eener formeele vorming niet kan liggen in een harmonische ontwikkeling van alle functies, doch veeleer met