is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan een algemeen beeld van de schepping geen enkele knrakteristieke lijn mag ontbreken. Zoo moet o a., om een vroeger gegeven voorbeeld nogmaals aan te halen, het gewichtigste uit de organische chemie worden behandeld, daar een algemeen begrip van het organisch leven in het begrip van de schepping bepaald noodzakelijk is. Evenzoo mag de kennis van nationaliteiten en daarmee vreemde talenkennis niet ontbreken in een hoogere geestesontwikkeling.

Doch over de uitgebreidheid van het taalonderwijs, zoowel als van de organische chemie, ook wanneer men net intellectueele belang op den voorgrond plaatst, beslist niet de meening van een enkelen vakleeraar, maar wel ^oerdeel van hen, die uit een overzicht van de verschillende vakken het gewicht van elk vak afzonderlijk kunnen bepalen. J

Erkent men, dat aan de middelbare meisjesscholen de leerlingen met het belangrijkste uit de algemeene kennis moeten worden toegerust, dan is daarmede wel een gewichtig beginsel voor de opmaking van het leerplan neergelegd; doch op hoeveel tijd, op hoeveel energie ae vakken, die zulke elementaire kennis moeten aanbrengen, aanspraak mogen maken, is met deze erkenning evenmin vastgesteld als dat is bepaald, wat voor het

houdeï " ^ ™k afzonderhJk mag worden ge-

2. o. Bij het vaststellen van den tijd en de energie, welke aan een vak met het oog op zijn wetenschappelijke waarde mag worden gewijd, is in de eerste plaats ook acht te geven op den natuurlijken trek van belangstelling in den vrouwelijken geest. Vergis ik mij daarin niet, dan trekt vooral het persoonlijke leven in al zijn vormen de vrouw aan; individueel leven te zien, te beoordeelen, te doorgronden, bekoort haar in hooge mate. Met deze eigenaardigheid moet men rekening houden, waar men in de geschiedenis, in de taal, in vreemde literatuur of elders het persoonlijk leven in zijn breedte, hoogte en diepte invoert.

Eenzijdigheid is te vreezen, waar men zich aldus