is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezig houdt met de wereld van het individtieele; een tegenwicht te zoeken is noodzakelijk. Geen vak eigent zich daartoe beter dan het meest onpersoonlijke onder alle: de wiskunde.

b. Tot het historische leven van een enkeling of van een volk voelt zich de vrouwelijke geest licht aangetrokken; in gemakkelijkheid, zich in een of anderen kuituurtoestand in te denken, overtreffen de meisjes, soms ware virtuosen in het meegevoelen, niet zelden de jongens. Een gezonde methodiek verliest ook deze eigenaardigheid niet uit het oog, maar oefent door breed opgevat kuituur-historisch onderwijs, dat uit de bronnen zelve put, de meisjes in de kunst, te voelen en te begrijpen, hoe vroegere mcnschen zich in hun kuituurwereld gevoelden.

Maar anderzijds moet men de neiging van meisjes, de strenge realiteit slechts een vluchtigen blik te gunnen, tegengaan, door haar met de hedendaagsche toestanden en verhoudingen op de hoogte te stellen en haar op die wijze leeren inzien, wat in vroegere tijden en wat thans mogelijk is. Daarom behoort een nauwkeurige behandeling van het staathuishoudkundig leven de grondslag van alle kuituur-ontwikkeling te zijn.

c. Het natuurleven huldigt een meisje gaarne naar zijn aesthetischen kant; ook de biologische behandeling valt in baar smaak. In deze geestelijke tendenz mag men haar tegemoet komen; toch dient men een beschouwing, die den nadruk legt op de vaste wetten, waaraan alles in de natuur is onderworpen, als tegenwicht te gebruiken. Van hooge waarde voor den vrouwelijken geest is de oefening in het natuurwetenschappelijk denken.

d. De levendige belangstelling, die de meisjes bij het taalonderwijs voor de literatuur en het levende gebruik der taal aan den dag leggen, verdient verzorging. Maar zonder grammaticale studie zou ook in deze materie voor de geestelijke ontwikkeling het gevaar van eenzijdigheid te duchten zijn.

3. Bij het onderzoek naar de waarde der onderscheiden leervakken dient ook acht te worden geslagen