is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

od de richting, waarin de wetenschappelijke belangstelling van onzen tijd voortgolft. Daarbij komt het minder aan od den stroom, die literarisch het meest de aandacht trekt als wel op de stille geheimzinnige benedenstrooming van de geheele kuituurbeweging. Houdt in uw onderwijs voeling met de beschaving, leerde Diester weg; let op den geest van den tijd, waarin wij leven, op de nationaliteit van uw volk, op de gansche hedendaagsche kuituur

uwer omgeving. . , .

Onze tijdstroom beweegt zich in volgende richtingen, o De huidige kuituur noodigt dringend uit, haar en haren overvloedigen arbeid te leeren verstaan Daar zij evenwel hoofdzakelijk een schepping is van de techniek in verband met de hooge vlucht, die chemie en phyaica namen, wendt de belangstelling zich, over de techniek heen, tot de natuurwetenschappen. Dit spoor moet de school volgen. Onze jeugd mag de zegeningen van den technischen vooruitgang niet koel en als een natuurlijke zaak aanvaarden; voor haar moet een electnsche tram een interessant probleem zijn, naar welks oplossing zij

met spanning uitziet. . .

Het spreekt vanzelf, dat in de wereld der technie

slechts hier en daar een blik kan worden geworpen; maar een belangrijke factor zou toch aan de opvoeding ontbreken, indien de leerlingen niet door enkele voorbeelden werd duidelijk gemaakt, hoe de machine, om met Reuleaux te spreken, op het puut van zelfwerkzaamheid zoo ver gebracht is, dat ze soms schier met rede begaafd schijnt, hoe het genie van den uitvinder haar kleinste deelen levend maakt en hoe zij lange, ingewikkelde reeksen van gedachten met haar onverbiddelijke logica tot werkelijkheid doet worden. _

Wie deze genialiteit der techniek ten minste niet gevoelt, dien ontbreekt een noodwendig, een genotvol element in het begrijpen, in het bewustzijn van zijn tijd.

Begrip van het heden sluit echter ook kennis van de politieke, sociale, ethische, religieuse krachten in,

die in onzen tijd werkzaam zijn.

b. In een voortdurend crescendo stijgt in onzen tijd