is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de belangstelling voor het sociale leven, en wel in dezen zin, dat ze zich niet alleen tot de thans aanwezige, maar veeleer tot de in de toekomst te verwachten vormen wendt. Hoe weinig het ook de taak der school is, zich in sociale bespiegelingen te verdiepen, toch zou ze zich losrukken van de machtigste beweging van dezen tijd, indien zij geen blik gaf in het sociale vraagstuk. Indien wij gelijk hebben, die in de oplossing van het sociale probleem den moeilijksten arbeid zien, dien elk volk zich in de twintigste eeuw ziet opgelegd, — indien dus dit vraagstuk beslissend kan worden voor het voortbestaan van den burgerlyken gemeenschapsvorm, dan zijn wij verplicht, onze leerlingen de geschiedenis van de sociale kwestie mede te deelen, haar de gewichtigste vraagpunten aan te wijzen en haar duidelijk te maken, waarom het gaat in den strijd van het proletariaat tegen den burgerlijken kultuurvorm.

c. Dat onze beschaving een internationaal, een cosmopolitisch karakter draagt, en dat dientengevolge de stroom van wetenschappelijke belangstelling ook internationaal is, behoeft geen bewijs. In onzen tijd, nu het economisch leven steeds meer uit de omlijsting van de volkseconomie in die van de wereldeconomie overgaat, heeft ook de geestelijke uitwisseling van producten voortdurend meer internationaal plaats. Het onderwijs kan het kultuurleven van vreemde volkeren, vooral van de voornaamste dragers der beschaving onder hen, niet ignoreeren. Onze leerlingen moeten ten minste het kuituurleven van het Fransche, het Duitsche, het Engelsche, het Amerikaan8che volk leeren kennen, en als het kan, veelzijdig.

Tot de gewichtigste beschavingsmomenten behoort ook de taal van een volk. Gaf men te veel toe aan den dorst naar kennis, dan zouden veel talen op het leerplan een plaats verkrjjgen. Daartegen verzet zich een nationale strooming, een streven om het volk met zichzelf bekend te maken, en haar komt de voorrang toe. De school heeft als een heilige plicht op zich te nemen, de jeugd met het karakter van zyn eigen volk vertrouwd te