is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menigte bijzonderheden kende, die niet samensloten tot een beeld van het landschap, waarin alle geografische factoren in hunne wisselwerking tot volmaakt begrijpen waren gebracht.

Een minder gewenschte toestand voor de kennis is ook aanwezig, wanneer de leerling zooveel weet of meent te weten, dat hij weigert meer op te nemen, wanneer dus de graad van verzadiging is bereikt of liever de toestand van oververzadiging is ingetreden. De aetiologie van dezen ziektetoestand constateert onvoldoende assimilatie.

Het opnemingsvermogen van den menschelijken geest is een schoone zaak; maar het moet worden ontzien. En men ontziet het niet beter, dan wanneer op de opneming der stof de verwerking, op de passiviteit een activiteit volgt.

Concentratie.

Concentratie in den strengsten zin van het woord moet een didactisch grondbeginsel worden.

Vooreerst verlangt 's menschen geest naar orde in den rijken vooraad van voorstellingen en voorstellingsgroepen. Verzuimt de school, verband te leggen tusschen de voorstellingen, die uit zichzelf reeds chemische affiniteit bezitten, dan heeft ook zij schuld aan den chaotischen staat, zoo karakteristiek voor den modernen menschelijken geest.

Maar bovendien is het aaneensluiten van wat aaneen behoort te zijn hoogst noodig ook van technisch standpunt bezien:

o.) wat alleen staat, redt zich van den ondergang door vereeniging met iets anders, door aansluiting bij een geheel;

b.) als een deel van een geheel wint het aan helderheid;

c.) door concentratie in het algemeen wordt onnoodige moeite bespaard;

d.) de vorming van een gesloten geheel verleent den denkenden mensch de mogelijkheid tot vrijere be-