is toegevoegd aan uw favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weging: binnen de grenzen van wat tot eenheid is geworden, kunnen combineerende gedachten ongedwongener werkzaam zijn.

Elk leervak is verplicht, in het gebied van haar leerstof te zorgen voor concentratie. Staat de overvloed van stof het daartoe in den weg, dan moet deze worden ingekrompen.

Nimmer mag bijv. worden verzuimd, na de behandeling van de onderscheiden perioden in onze geschiedenis, den inhoud van elk dezer en later den geheelen opbouw der historie doorzichtig te maken. Bij de behandeling van een literarisch kunstwerk heeft de methode, die meende te mogen volstaan met het napluizen van fragment voor fragment tot ze gereed was met het laatste gedeelte, gelukkig afgedaan. Of echter overal de waarde van een overzicht voldoende op prijs wordt gesteld, en of de leerlingen hierbij wel het gezonde krachtsgevoel van vrije geestelijke beweging hebben gekregen, valt te betwijfelen.

De plicht tot concentratie beperkt zich echter geenszins tot de leerstof, die in den loop van een jaar is behandeld, maar omvat tevens het gansche gebied van het leervak. Indien het kon, moest bijv. aan het slot van het onderwijs in de mathematica, de schoonheid in de architectuur van het getal aan de leerlingen duidelijk worden gemaakt.

Het is een lievelingsdenkbeeld van de Herbartiaansche school, leervak aan leervak te verbinden. Jammer slechts, dat zoo dikwijls bij onderdeelen uit het eene vak uitstapjes worden gedaan in het andere; niet zelden beletten ze het rustig opbouwen van een gedachtengeheel binnen het gebied van een enkel vak.

Ook associatie's op grond van uiterlijke aanraking brengen meermalen storende elementen in het op te bouwen complex van gelachten aan. Een rationeeler didactiek tracht, reeds afgesloten eenheden tot onderlinge verbinding te voeren.

Niet dus op uitbreiding van leerstof moet worden aangedrongen, maar wel op een doelmatig gebruik van