is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanmerkelijk minder stof, ten bate in de eerste plaats van de geestelijke energie, in de tweede plaats van den ouderlingen samenhang.

De wet der spaarzaamheid, ook geldig voor den schoolarbeid, eischt, dat het uitgebreide voorstellingsmateriaal, door ons huidig onderwijs verzameld, beter, intensiever gebruikt moet worden, door de alleenstaande voorstellingen en voorstellingsgroepen steeds nieuwe verbindingen te laten aangaan, opdat ze kunnen medewerken aan den opbouw van een rijk en tevens beweeglijk geestesleven.

Daar dient een einde gemaakt te worden aan het voortdurend ophoopen van en den luttelen arbeid aan de leerstof.

Aan de lagere school is concentratie gemakkelijk in te voeren, daar hier een personeele unie tusschen de verschillende vakken bestaat. Maar ook aan middelbare onderwijsinrichtingen moet een planmatige, gemeenschappelijke vaststelling van voorstellingscomplexen het bewijs zijn, dat de verdeeldheid, die het stelsel van vakleeraren meebrengt, de eenheid niet in den weg behoeft te staan. Dwarse doorsneden, die den gehcelen arbeid eeuer klasse omvatten, en overlangsche doorsneden, die den opbouw der voorstellingen in de afzonderlijke klassen aanwijzen, dienen in gemeenschappelijk overleg te worden ontworpen.

Het practische doel.

Onder de grieven tegen de onderwijsinrichtingen voor meisjes is wel de grootste, dat ze niet zouden opleiden voor het practische leven. Daarmede kan natuurlijk slechts bedoeld zijn, dat deze scholen de voor het practische leven noodzakelijke algemeene ontwikkeling niet kunnen aanbrengen, want van eenige speciale voorbereiding van een vak kan toch al bezwaarlijk sprake zijn. Yoor welke beroepen zou de school ook speciaal voorbereiden? Toch niet voor de industrie of voor den handel, toch niet voor ziekenverpleging, voor het tooneel, voor leerarea, voor de studie? Want op hoeveel uiteen-