is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Wie dat beaamt, weert rustig eiken aanval in naam van wat het practische leven heet te eischen, af. Toch meene niemand, dat alle leerstof, op utilitarische gronden aanbevolen, juist daarom banaal is en behoort te worden teruggewezen. Daar is er inderdaad veel bij, dat zoowel ideaal vormend als practisch van hooge waarde is.

De sociaal-ethische taak der opvoeding. Vorming van het gemoed.

Terwijl de school bekwaamt voor het leven, beoogt ze tevens een ethisch doel, want het zedelijk kunnen van den mensch moet in den vorm van zijn beroepsarbeid tot zijn hoogste uiting komen. Het beroep stelt den eenling in het geheel der samenleving, en wjjst hem de plaats voor zijn ethische werkzaamheid aan, door hem tot den mede-arbeid aan de zedelijke doeleinden der gemeenschap in etaat te stellen. Een kleiner kring van werkzaamheid, voor de vrouw de beroepskring in engerea zin, is de familie.

De taak der school is het, haar discipelen, zooveel zij vermag, tot den ethischen arbeid in den familiekring, in de samenleving en in den staat op te leiden. Haar taak is niet geëindigd, wanneer zij practische menschen heeft gevormd; want beroepsvirtuositeit zonder zedelijk principe is zeer goed denkbaar.

Opdat evenwel de leerlingen de zedelijke eischen, waaraan zij als lid eener familie, als medewerker in de samenleving en als burger in den staat hebben te voldoen, begrijpen, vol sympathie aanvaarden en in hunnen wil als plichten opnemen, dienen zij stelselmatig in het zedelijk karakter der vormen van het gemeenschapsleven te worden ingeleid, en wel zoo, dat in hen een even duidelijk als krachtig besef van de waarde dier levensvormen ontstaat, een besef, waaraan hun zedelijke wil stuwkracht kan ontleenen. Ik bedoel evenwel niet, dat het voldoende mag worden geacht, indien er in de hoog-