is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ete klassen systematisch onderwijs in economie wordt gegeven; hoogstens mag daarmede ten slotte de kroon worden gezet op een streven, de geheele school door, om een goed inzicht in de gemeenschapsvormen vast te leggen.

Het woord familie moet bij onze leerlingen allengs een schat van begrippen en gevoelens wakker roepen, dat lieflijke, bekoorlijke, maar ook ernstige beelden voor hun geest laat verrijzen. Een leerling, die aan het einde van zijn schooljaren staat, moet van de innigheid, de schoonheid, de kracht van het familieleven diep doordrongen zijn. Hij moet weten, dat de familie de klassieke plaats van opvoeding, van karaktervorming is.

Een machtig middel tot het vormen van een ideaal beeld van het familieleven is het leesboek, is ook het onderwijs in de geschiedenis. Bij de behandeling der kuituurhistorie mag daarom het begrip familieleven een eerste plaats innemen, want ongetwijfeld is het een der krachtigste factoren der beschaving. Ook zou het een verzuim zijn, indien onze leerlingen niet het groote gevaar leerden inzien, hetwelk onze uit families als uit cellen opgebouwde samenleving dreigt, wanneer de moderne productiewijze aan de eene en onverschilligheid voor de kultuurwaarde van de familie aan de andere zijde het familieleven verwoesten.

Bij zulk onderwijs ontwaakt in de aanstaande moeders een duurzame zedelijke neiging, om later, wanneer zij zelf een familieleven helpen opbouwen, zich innerlijk bekwaam te maken voor het schoonste vrouwelijk beroep. Uit de voorstellingen en begrippen ontwikkelen zich immers de gevoelens en hieruit wederom de motieven tot daden. In onze dagen werken socialistische kritiek en een vloed van dramatische en novellistische literatuur eendrachtig samen om de kultuurwaarde der familie omlaag te halen. Hare eminente waarde voor de beschaving te leeren begrijpen eenerzijds; den duren plicht, dien het familieleven aan de vrouw stelt, te leeren verstaan, anderzijds, — is daarom een gewichtige, maar niettemin heerlijke taak voor elke meisjesschool.