is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het leven in een huisgezin staat in voortdurende wisselwerking met het leven der kuituurgemeenschap. Uit het familieleven werken krachten op de geheele samenleving in, en omgekeerd werkt de samenleving op menigvuldige wijze op het familieleven terug. Beperkte men den vrouwelijken geest tot de grenzen van het huiselijk bestaan, dan zou men zich schuldig maken aan ongemotiveerde kunstmatige inkrimping van haar gezichtseinder. Daarom moet ook dan, wanneer men het zwaartepunt van het vrouwelijke leven eenzijdig plaatst in den familiekring, het gemeenschapsleven niet iets onbegrepens blijven voor de vrouw.

Hoe wil zij haar man waardig ter zijde staan, hoe wil zij zoons opvoeden voor den kultuurarbeid, hoe wil zij haar gedachtenleven behoeden voor den verstompenden sleur, die dag noch uur meer kent, wanneer zij de beschavingsbeweging van haar tijd niet begrijpt? Maar niet alleen, omdat het familieleven geen isoleering van de algemeene samenleving duldt, ook als individu heeft de vrouw den plicht en het recht, het kuituurleven harer dagen te verstaan en te voelen. Niet slechts langs het medium der familie moet het kuituurleven op haar en moet zij op het kultuurleven kunnen inwerken, de beschaving schenkt haar het onontneembare recht, individueel haar tijd mee te mogen leven.

Schoon is het, wanneer de vrouw haar familieleven uit het gezichtspunt van de algemeene samenleving, en de samenleving uit het gezichtspunt van het familieleven beziet; maar ook dan, wanneer zij slechts door haar arbeid in de familie beschavend kan werken, moet de kuituurbeweging van haar tijd haar voortdurend belangstelling inboezemen.

Yoor ons vloeit uit dit recht der vrouw de plicht voort, onze leerlingen de oogen te openen voor het kuituurleven van den tegenwoordigen tijd, en des te eer, wijl een aanzienlijk procent harer zich voorstelt, door middel van een beroep in direct contact met de samenlevi~<; op te treden. Opdat zij de gewichtigste momenten in gemeenschapsleven van deze dagen begrijpen, moet