is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar een historisch inzicht worden gegeven. Dat is de voornaamste taak van het geschiedenis-onderwijs. De historische ontwikkeling moet afsluiten met een breed opgezet beeld aan den huidigen tijd, dat getrouw de verschijnselen en verhoudingen en nuances op het gebied van het economisch, politiek, juridisch, geestelijk, ethisch, religieus leven teruggeeft.

Het spreekt vanzelf, dat zestienjarige meisjes niet alles voldoende kunnen begrijpen. Dit mag evenwel niemand weerhouden, een ernstige poging in de goede richting te doen. Aardrijkskunde, geschiedenis, letterkunde leveren overvloedig bouwstof voor de samenstelling van een helder overzicht.

Natuurlijk mag bij het schetsen van een beeld van dezen tijd ook niet de uiterst kritieke toestand worden verzwegen, waarin zich de burgerlijke gemeenschap thans bevindt. Ik noem elk onderwijs in geschiedenis, waarbij onze leerlingen niet doordrongen worden van een besef van den ernst dezer tijden, grootendeels mislukt. Vrijelijk verheuge men zich over de schatten, welke dagelijks door de kuituur worden aangeboden, doch men vrijware zich van de dwaze sentimentaliteit, het gemoed der „lieve jeugd" tot geenen prijs te willen bezwaren.

"Wie als ik overtuigd is, dat het ontzettende gevaar bestaat van de splitsing onzer natie in twee natiën, die door economische tegenstelling vaneen gescheurd, door geen politiek-rechtelijk, ethisch of religieus eenheidsbewustzijn saamgehouden worden, die kan niet anders dan de gezelschapsbeuzelingen, welke veelal onze vrouwelijke leerlingen in het leven wachten, den harden ernst van het oogenblik tegen te werpen. Niet, om de gemoederen te beangstigen, maar opdat de bourgeoisie al haar krachten mogen inspannen, om zichzelf en haar ideëele goederen te redden van den ondergang.

Aan jongensscholen, wordt meermalen betoogd, moet opwekking van het besef van staatsburger het hoofddoel zijn van het geschiedenisonderwijs, zoowel als van de geheele opleiding. Maar ook de onderwijsinrichtingen voor meisjes moeten naar hetzelfde doel trachten te