is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op 't wereldtooneel verscheen. Gelijk alles thans geschiedt met een verhoogde snelheid, zoo ook de afwisselende opeenvolging van leidende denkbeelden. Voerde in het derde en vierde decennium der 19de eeuw het Hegelianisme den boventoon, korten tijd daarna maakte zich het materialisme van het denken meester, om weer even spoedig opgevolgd te worden eerst door het evolutionisme, later weer door Marx en zijn antipode Nietzsche. En te midden daarvan herleven stelsels, die velen reeds voorgoed dood waanden: in Engeland en Holland verrijst een nieuw Hegelianisme, in Duitschland een nieuw-Kantianisme en Fichteanisme.

Wat nu zal uit dit alles voortkomen? Wie zou zich willen vermeten, zich hier aan een voorspelling te wagen? Ook in deze is de toekomst door een ondoordringbaren sluier aan ons oog onttrokken. Maar welke wisselingen zich ook mogen voordoen, welke verrassingen ons nog mogen worden bereid, zoolang de menschheid leeft zal het wijsgeerig denken nimmer tot stilstand komen, en is het te verwachten dat steeds de wensch van den onsterfelijken Schiller zal vervuld worden, door hem neergelegd in het kernachtig distichon:

„Welche wohl bleibt von allen den Philosophien ? Ich weiss nicht, Aber die Philosophie, hoff' ich, soll ewig bestehn."