is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onvruchtbaar twistgeschrijf lost zich op in een begripsverwarring, of in een woordenkwestie die gemakkelijk had kunnen vermeden worden, had men zich vooraf nauwkeurig rekenschap gegeven van de beteekenis die gehecht werd aan de gebezigde woorden. x) Een zuiver en consequent gebruik van wijsgeerige terminologie is inderdaad van het hoogste gewicht. Daarnevens is ook een voorafgaande zuivere formuleering van de kwestie die men gaat behandelen, van het grootste nut. „The mere formulation of a problem is almost half of its solution", zegt David Hume. En eindelijk kan voor het recht verstand van het gevoerd betoog dikwijls niet genoeg worden aanbevolen, zijn beweringen en gevolgtrekkingen aan het slot saam te vatten in eenige stellingen. Niet alleen de lezer zal daarmede gebaat zijn, maar ook de schrijver zelf zal daardoor de uitkomsten waartoe hij geraakte, zich helderder voor oogen stellen, en mogelijke inconsequenties en onvolkomenheden in zijn bewijsvoering gemakkelijker kunnen ontdekken.

vóór hem had Baco uitvoerig gesproken over wat hij noemt de „idola fori", d. w. z. de vooroordeelen, waartoe de taal aanleiding geeft.

*) Men denke aan de omstandigheid die Locke er toe bracht zijn beroemd Essay te schrijven.