is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBIED EN INDEELINO DER WIJSBEGEERTE.

§ 3. Gebied en indeeling der wijsbegeerte.

De vraag doet zich thans aan ons voor, wat eigenlijk onder wijsbegeerte te verstaan is, welk gebied zij omvat, en waar deszelfs grenzen liggen. Om dit alles nader aan te geven, zijn ontelbare definities opgesteld, die voor een deel elkander min of meer dekken, maar die toch ook voor een groot deel zeer uiteenloopen en elkander weerspreken. Trouwens hoe ware dit anders te verwachten? Niet alleen zijn de overtuigingen en de geestesbehoeften der menschen zeer verschillend, maar daarenboven bouwt zich de wijsbegeerte op uit onderscheiden deelen, waardoor het uiterst moeielijk is die alle in één enkele korte omschrijving saam te vatten. Al naargelang dus dat men meer bepaaldelijk een dier onderdeelen in 't oog heeft, zal de definitie verschillend uitvallen. Wil men aan al die afdeelingen gelijkelijk recht doen wedervaren, dan dreigt de omschrijving zóó wijd en vérstrekkend te worden, dat zij alle afbakenende waarde gaat verliezen; terwijl omgekeerd, indien men slechts een gedeelte in die omschrijving opneemt, deze weer te eenzijdig en te eng begrenzend zal uitvallen. Het is moeielijk, zoo niet onmogelijk, beide klippen te ontzeilen.

De Engelsche wijsbegeerte laat de philosophie inzonderheid bestaan in de leer der kennis en in moraalphilosophie, m. a. w. in het onderzoek naar den aard en den oorsprong van ons kenvermogen en naar het doel en de beweegkrachten van ons handelen. De