is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en beteekenis van alle dingen te verkrijgen". En Wundfc eindelijk ziet weer in de philosophie de algemeene wetenschap, die de door de afzonderlijke wetenschappen aangebrachte kennis tot een harmonisch systeem zonder innerlijke tegenspraak heeft te vereenigen, alsmede de door de wetenschap gebruikte methoden en uitgangspunten tot hunne grondbeginselen terug te brengen.

Genoeg om aan te toonen, welk een groote verscheidenheid van inzichten hier heerscht. Het is niet te verwonderen, dat in verband daarmede ook de indeeling, die men aan de philosophie gaf, bij de verschillende wijsgeeren zeer uiteenliep. Bij de Grieken vinden wij de hoofdverdeeling in Logica, Physica en Ethica; bij Descartes die in Metaphysica, Physica en Technische Wetenschappen; bij Wolff weer die in Natuurlijke Godgeleerdheid, Psychologie en Physica. Hegel meende als de drie hoofdgroepen te moeten stellen de Logica, Natuurphilosophie en Geistesphilosophie; Herbart de Logica, Metaphysica en de praktische philosophie of Aesthetica.

Wundt eindelijk, om een der laatste wijsgeeren te noemen die zich uitvoerig met dit vraagstuk hebben beziggehouden, rangschikt de wetenschappen in hoofdzaak als volgt:

T. Formale wetenschap: Mathesis.

II. Reale wetenschappen.

A. Natuurwetenschappen.

B. Geesteswetenschappen.