is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, op soortgelijke wijze als de uitkomsten der ervaringswetenschappen. Een dergelijk pogen, hoewel psychologisch zeer begrijpelijk, zal toch altijd schipbreuk moeten lijden op de onderling zoo verschillende persoonlijke geaardheid der menschen, hetzij dan dat deze voortvloeie uit zekeren aangeboren aanleg, hetzij uit opvoeding en andere levensomstandigheden. Dit neemt evenwel niet weg, dat het zeer belangrijk is na te gaan, op welke wijze de waardeeringsoordeelen tot stand komen, door ze te onderwerpen aan een analytisch onderzoek bij hetwelk vooral de psychologie de grootste diensten kan bewijzen. Want, naar Wundt opmerkt 1). „de waardeonderscheiding is zelve een bewustzijnsverschijnsel; en bijgevolg zal men de psychologie moeielijk van de verplichting kunnen ontheffen rekenschap te geven, vooreerst van de waardegevoelens, daarna echter ook van de wanrdeoordeelen." De afdeelingen der wijsbegeerte, die zich meer bepaaldelijk bezighouden met die waardeeringsoordeelen, kunnen dus onmogelijk zich beperken tot het geven van normen, maar dienen ook op grond van psychologische en sociologische gegevens te streven naar het vinden van verklaringen, althans indien zij iets meer willen zijn dan een verzameling van autoritaire voorschriften. Blijft toch de psychologische grond, het doel en de onderlinge samenhang dier normen en voorschriften onbesproken, dan blijven deze niet anders

') W. Wundt. Einleitung in die Philosophie, pag. 34.