is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan orakelspreuken en beweringen, die alle wetenschappelijk karakter ten eenenmale missen.

\ atten wij ten slotte het in deze paragraaf betoogde in korte woorden samen, dan komt het neer op de navolgende stellingen: De waardeeringen zijn als feit te aanvaarden en haar recht van bestaan als zoodanig is onaantastbaar. Wel kunnen zij worden goed- of afgekeurd; maar daarmede wordt eenvoudig een nieuw waardeeringsoordeel aan de reeds bestaande toegevoegd. Voornamelijk gegrondvest op gevoelsindrukken, zijn die waardeeringsoordeelen naar hunnen inhoud onvatbaar voor een zuiver-wetenschappelijke critiek. Wèl daarentegen kan 1° worden nagegaan op grond van biologische, psychologische en sociologische gegevens hoe zij tot stand komen; en moet 2° zulk een waardeeringsoordeel, wil het er aanspraak op maken anderen den weg te wijzen, redelijk worden gemotiveerd door de gronden waarop het berust.

§ 5. De waarde der metaphysica. *)

Welke is de waarde der metaphysica? Kan zij aanspraak maken op een wetenschappelijke waarde, of is zij

') Ten onrechte wordt veelal, afgaande op den klank, metaphysica verward en vereenzelvigd met bovennatuurkunde of supranaturalisme. De naam „metaphysica" is eenvoudig ontleend aan het feit, dat het gedeelte der wijsbegeerte, hetwelk zich met hare vraagstukken bezighoudt, in de geschriften van Aristoteles volgde op het deel physica (ra fitrce ra cpvaiKK).