is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WAARDE DER METAPHYSICA.

slechts een vlucht van dichterlijke verbeelding, een inkleeding van wenschen en idealen die, hoe schoon ook, toch allen vasten ondergrond missen?

Die vraag is inderdaad gewettigd. Want het goed recht der metaphysica is geenszins onaangevochten gebleven. Zeer velen tegenwoordig, die positivistische denkbeelden zijn toegedaan, beweren dat de metaphysica eiken toetssteen van waarheid derft, niets oplost of verklaart, en steeds steken blijft in een wereld van onbewezen en onbewijsbare hypothesen. Zij verbannen haar zoowel uit de wijsbegeerte als uit de wetenschap, haar slechts beschouwende als een poëtische denkoefening, een „Begriffsdichtung", die alle aanspraak op wetenschappelijke waardeering ten eenenmale dient te laten varen. f) Volgens hen doet de metaphysica niets anders dan de oplossing zoeken van onoplosbare vraag| stukken, en kan zij dit niet anders dan met behulp van onvruchtbare bespiegelingen. 2)

Evenwel, ook al mocht tegen die vernietigende critiek niets zijn in te brengen, het blijft niettemin 1 een onbetwistbaar feit, dat de menschelijke geest gekenmerkt wordt door een onoverwinnelijke begeerte lom ook het wetenschappelijk onbewijsbare te doorgronden; en de bevrediging dier begeerte wordt nu eens gezocht in den godsdienst, dan weer in de

i ') Voor eene critiek op die meening, zie o. a. G. Heymans. Ein' fiihrung in die Metaphysik. Leipzig 1905, pag. 23—26.

2) Verg. o. a. A. Fiersoji. Wijsgeerig onderzoek. Deventer 1882, f pag. 123 en 227.