is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenvielen. Volgens Wundt weer behoort de psychologie niet tot de philosophische vakken, omdat zij zuiver empirisch is van aard, en omdat zoowel hare stof als het karakter harer methoden haar stempelen tot een afzonderlijke wetenschap. Men kan daarover van meening verschillen; maar moeielijk hierover, dat de ps}'chologie den onontbeerlijken grondslag vormt van alle geesteswetenschappen, en inzonderheid van vele wijsgeerige vakken. De ethiek en de sociologie, de aesthetica en de godsdienstphilosophie, zij allen kunnen onmogelijk beoefend worden zonder een grondige voorkennis van zielkunde, willen zij niet zich verliezen in onvruchtbare bespiegeling. Ja zelfs voor de leer van het kenvermogen kennen velen, als Wundt en Ziehen, haar tegenwoordig een groote waarde toe. De oorsprong toch onzer kennis ware volgens hen te herleiden tot een psychologisch vraagstuk; daarentegen kan de vraag naar den aard en de beteekenis onzer kennis m. i. onmogelijk tot een dusdanig probleem worden teruggebracht.

Reeds in de 18de eeuw wilde Tetens alle wijsgeerige vraagstukken terugbrengen tot psychologische, evenals later Beneke en in onze dagen Lipps, en wel op grond dat al die vraagstukken zich bezighouden met verschijnselen van 'smenschen bewustzijnsleven, in tegenstelling van de natuurwetenschappen. Ook Windelband meent: „Die Psy-

l) Comte deelde de psychologische verschijnselen in, deels bij de biologie, deels bij de sociologie.