is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenals de zoogenaamde Völkerpsychologie die de kenmerkende eigenaardigheden zoekt vast te stellen deiverschillende volkeren, nog in hare kindsheid, toch belooft zij reeds thans rijke vruchten at' te werpen en in hooge mate bij te dragen tot het recht verstand en de juiste beoordeeling van tal van sociale verschijnselen.

Langen tijd was de psychologie overgelaten aan de metaphysici: eerst laat begon men ook op haar de natuurwetenschappelijke methoden van onderzoek toe te passen en in te zien dat biologische en physiologische voorkennis voor hare beoefening zeer gewenscht is. Eeuwenlang stond zij, voor zooverre al aandacht aan haar geschonken werd, onder de heerschappij der bespiegelende wijsbegeerte, alvorens zij zich, vooral onder invloed der Engelsche wijsgeeren. van die ongewenschte voogdij bevrijdde. Die langdurige heerschappij is veelal nog merkbaar aan de gebruikte terminologie, die dikwijls vaag en verwarrend is en die, voor een deel berustend op reeds lang verlaten theorieën, menigmaal aanleiding gaf tot misverstand en onvruchtbaar twistgeschrijf. Zelfs thans nog worden er velen gevonden, die de psychologie niet volgens de empirisch-inductieve, maar bij voorkeur volgens een metaphysisch-speculatieve methode willen beoefend zien. In dat geval echter kan zij er moeilijk aanspraak op maken een exacte wetenschap te zijn, gaan persoonlijke wenschen en inzichten allicht een overwegende rol spelen, en gaat men onwillekeurig uit van zekere reeds bij voorbaat geves-