is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tigde overtuigingen en voorstellingen, die een onbevooroordeeld onderzoek aanmerkelijk verzwaren, zoo niet onmogelijk maken. Wil evenwel het psychologisch onderzoek inderdaad wetenschappelijke waarde hebben, dan moet het zich van zulk een invloed weten vrij te houden, gelijk van elke moreele appreciatie. Want nimmer mag de zielkunde een ethisch karakter dragen; zij moet staan buiten den invloed van zedelijke beoordeelingen, en hare uitkomsten moeten aanvaard worden, afgescheiden van de vraag of deze al dan niet overeenstemmen met geliefde voorstellingen.

In plaats nu van losse bespiegelingen, staan tegenwoordig der psychologie verschillende zekerder methoden ten dienste. Münsterberg verdeelt deze in die, welke onder natuurlijke, en in die welke onder kunstmatige omstandigheden plaats vinden; en hij splitst elk dier beide groepen weer in twee ondergroepen, al naargelang zij voeren tot een onmiddellijk dan wel tot een middellijk leeren kennen van psychische verschijnselen.

In de eerste plaats beschikken wij over de zelfwaarneming onzer eigen psyche: de zoogenaamde introspectieve methode der innerlijke ervaring. Vroeger beschouwde men deze methode als het eeniy middel tot psychologisch onderzoek, welke zienswijze samenhing met de overwegende macht der metaphysica. Vele wijsgeeren waren van oordeel, dat het voor den psycholoog voldoende was zijn aandacht op zichzelven te concentreeren en na te gaan wat er in eigen ziel