is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gingsverschijnselen in het centrale zenuwstelsel verwekken processen, die gepaard gaan met bewustzijn. Het bewustzijn is dus te beschouwen als een functie of begeleidend verschijnsel van een klein gedeelte der stoffelijke processen die zich in het organisme afspelen, hoewel wij nog hoegenaamd niet in staat zijn aan te geven waarvan het afhangt of deze al dan niet met bewustzijn gepaard gaan.

§ 4. Het verband tusschen lichaam en ziel.

De psychologie kan op verschillende wijzen beoefend worden. Zoo zal b.v. al naargelang van zijn beroep en zijn vroegere studiën de psycholoog allicht geneigd wezen bij zijn onderzoek en bij zijn beschrijving van zielsverschijnselen meer bepaaldelijk het hoofdI gewicht te leggen op de somatische en psychopathologische of de meer materieele, dan wel op de philosophische en sociologische d. i. de meer ideëele zijde dier verschijnselen. Zij, die tot laatstgenoemde groep behooren, zijn dikwerf van meening dat de psychologie onmogelijk te beschouwen is als een empirische wetenschap, daar zij volgens hen, niet minder dan de ethiek en de aesthetica, ten nauwste verbonden is aan zekere algemeene wijsgeerige beginselen en metaphysische inzichten, in verband waarmede zij dan ook telkens van gedaante verandert. In