is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MATERIALISTISCHE THEORIE.

§ 5. De materialistische theorie.

Een bizonderen vorm van monisme vinden wij in het materialisme, waaraan wij, zoowel om het belang der zaak als omdat juist die richting van zoo ingrijpende beteekenis is voor de beschouwing omtrent het verband tusschen lichaam en ziel, nog een afzonderlijke paragraaf willen wijden.

Hoewel het materialisme in onzen tijd door de uitgebreide beoefening der natuurwetenschappen en de talrijke gewichtige ontdekkingen, waartoe deze voerde, zeer op den voorgrond getreden is, mag deze leer toch geenszins nieuw heeten, maar is zij veeleer zoo oud als het menschelijk denken, en treffen wij haar b.v. reeds aan bij eenige Grieksche wijsgeerige scholen, die alle verschijnselen uit één en dezelfde stof wilden afleiden. Die hooge ouderdom is trouwens geenszins verwonderlijk, aangezien het materialisme zich ten nauwste aansluit bij het naïeve realisme, waarmede bijkans alle kennisleer aanvangt. De ziel was volgens die oude leerscholen een zeer fijne en bewegelijke stof van bizonderen aard, welke haar zetel had in bepaalde organen van het lichaam en die op andere deelen daarvan inwerkte. Vooral in de atomistische theorie van Democritus werd die leer voor de eerste maal uitvoerig uiteengezet.

Natuurlijk is het moderne materialisme niet blijven staan bij zulk een kinderlijk standpunt. Het neemt niet meer aan het bestaan eener afzonderlijke zielssubstantie, noch een ziel als uitvloeisel van zekere mechanisch-