is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

physiologische processen. Wel is nog somwijlen de werking der hersenen vergeleken bij die van nieren of lever; maar die vergelijking is wel niet anders op te vatten dan als een min gelukkige beeldspraak. Laatstgenoemde organen toch scheiden stoffen af, terwijl gewaarwordingen en voorstellingen moeilijk als zoodanig zijn te betitelen, zoodat de vergelijking volkomen mank gaat. Maar afgescheiden van dergelijke bedenkelijke vergelijkingen, wil toch het materialisme de psychologie herleiden tot hersenphysiologie. Evenwel, niet ten onrechte merkt Mtinsterberg op, dat de hoop als zoude de physiologische psychologie ons een volledige bekendheid geven met de psychologische feiten als zoodanig, niet anders is dan een illusie. Want het is duidelijk, dat een psychologisch verschijnsel van nature een gansch ander karakter draagt dan een physiologisch. De stoffelijke hersenprocessen zijn niet zoozeer te beschouwen als de onmiddellijke oorzaak der psychische, dan wel als de onmisbare voorwaarde daarvan, gebonden als deze zijn aan bepaalde physische bewegingen en omzettingen.

De argumenten, die het materialisme bij voorkeur aanvoert, zijn daarom nog verre van overtuigend. Zoo b.v. het parallel loopen van den ontwikkelingsgraad van het zenuwstelsel en dien van de intellectueele vermogens, gelijk wij dat waarnemen in de ontwikkelingsreeks der organismen. Evenmin het feit, dat experimenten en pathologische gevallen ons duidelijk den nauwen samenhang leeren die er bestaat tussclien