is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deugdzaamheid, een spotten met allen godsdienst en geweten, een minachting der zedelijke geboden en een najaging van materieele en zinnelijke genietingen. Maar ten eenenmale werd daarbij vergeten, dat iemands levensvoering geenszins in de eerste plaats bepaald wordt door zijn metaphysische denkbeelden en inzichten, maar veeleer door zijn aanleg en levensomstandigheden, zijn temperament en karakter. Iemands metaphysica kan sterk beïnvloed worden door zijn aangeboren neigingen en persoonlijke levenservaringen; maar slechts zelden zal men zien dat hij zijn leven inricht naar zijn theoretisch-wijsgeerige denkbeelden. «Die Lebensführung eines Mannes," zegt Paulsen T) „wird nicht durch metaphysische Vorstellungen über die Natur des Wirklichen, sondern wesentlich durch Naturtriebe und Temperament, Erziehung und Lebenslage bestimmt."

Inderdaad bestaat er geen enkele redelijke grond, waarom het wvjsgeerig materialisme zou moeten voeren tot een praktisch materialisme. Dit laatste is een ethische richting, die het hoofddoel van 's menschen streven zoekt in de bereiking van zinnelijke genoegens en stoffelijke goederen. Maar al beroept zich die richting veelal tot steun van hare beweringen op het theoretisch materialisme, dit feit geelt nog niet het minste recht die beide te identificeeren. Dit te doen mag niet anders heeten dan een onedele en goedkoope strijdmethode; en moet men daartoe zijn toevlucht nemen, dan getuigt

') F. Paulsen. Einleitung in die Philosophie. 4. Aufl. pag. 72.