is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van alle persoonlijke wenschen, vraagt zij niet naar wat behoort te zijn, maar slechts naar wat is. Hieruit volgt, dat er een fundamenteel verschil bestaat tusschen zedekwnde en zede/eer, ethiek en moraal, al worden beide veelal vereenzelvigd. Immers de moraal of zedeleer leert ons wat als goed of kwaad is te beschouwen, en hoe wij te leven en ons te gedragen hebben; zij is de uiteenzetting van het zedelijk-goede, d. i. van datgene wat naar het oordeel van den moralist behoort te geschieden en verricht te worden. Terwijl het der zedekundige wetenschap te doen is om de beschrijving en de verklaring der zedelijke verschijnselen, wil de moraal normen stellen, die niet zijn af te leiden uit psychologische gegevens; zij zoekt vóór alles naar drijfveeren tot zedelijk gedrag en beginselen van levensvoering, die zij door prediking zoekt te verbreiden en hoorders of lezers als ideaal voor oogen te houden.

Zoekt alzoo de moraal voorschriften te geven, de voortreffelijkheid daarvan in 't licht te stellen en den mensch zedelijk op te voeden, de ethiek heeft ten doel eensdeels den oorsprong der zedelijke waardeeringen op te sporen, anderdeels de psychische en sociale drijfveeren uiteen te zetten van 's menschen zedelijk handelen. Zoo is het b.v. iets geheel anders of men spreekt van sociale ethiek dan wel van sociale moraal. Verstaan wij onder laatstgenoemde een zedeleer dié inzonderheid gericht is op het welzijn der gemeenschap, de eerstgenoemde is eene wetenschappelijke verklaring