is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilsbepalende omstandigheden ons het recht den wil vrij te achten.

Tegenover die argumenten beroept zich de indeterminist met behulp van de introspectieve methode bij voorkeur op het feit, dat wij het onmiddellijk bewustzijn hebben een vrijen wil te bezitten. Nog daargelaten evenwel de vraag, of het bestaan van zulk een bewustzijn werkelijk wel als zoo algemeen mag gesteld worden, bewijst dit op zichzelf nog weinig, aangezien het welbekend is dat een dergelijk onmiddellijk bewustzijn vatbaar is voor de grootste dwalingen. Trouwens, nog afgescheiden van die bedriegelijkheid, het bedoeld bewustzijn heeft niet betrekking op ons willen, maar op ons handelen; het bevat wel het gevoel dat wij handelen zonder uitwendigen dwang, maar bewijst hoegenaamd niets tegen het gedetermineerd zijn deiinwendige beweeggronden. En dat wij ons vrij voelen, indien wij kunnen handelen naar eigen goedvinden, is hoogst begrijpelijk, aangezien onze wil de resultante vormt der gezamenlijke in ons werkzame krachten, en zoodoende de weerspiegeling is van ons zelfbewustzijn, zoodat de handelingen die uit dien wil voortspruiten, voor het handelend individu het karakter aannemen van volkomen zelfbepaling, alhoewel de determineerende, in hemzelven gelegen krachten volkomen buiten zijn machtssfeer vallen.

Bijgevolg wordt het gevoel van vrijheid bij ons gewekt, indien de aard onzer daden voortvloeit uit ons karakter en onze persoonlijkheid. Niemand ontkent