is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch de tallooze, schijnbaar zoo ordeloos dooreengeworpen sociale verschijnselen evengoed aan zekere vaste regelmaat en oorzakelijk verband ziin onderworpen als dit met de natuurkundige verschijnselen het geval is. Zoodoende wordt zij tot een soort van „physiolo- ' gie der maatschappij". Gelijk haar naam reeds aanduidt, < houdt zij zich bezig met den mensch als gezellig levend wezen, d. i. in zijn onderlinge betrekking tot soortgenooten. Nauw verwant is zij met de geschiedenis der beschaving; maar terwijl voor deze laatste het historisch verloop der sociale verschijnselen hoofdzaak is, treedt in de sociologie het logisch en oorzakelijk onderling verband dier verschijnselen op den voorgrond.

Telkenmale komt de sociologie in aanraking met, ja betreedt zij het gebied van aanverwante vakken. Maar noch dit feit, noch het ontleenen van bouwstoffen aan zuster wetenschappen, ontneemt haar het recht een zelfstandig bestaan te voeren; evenmin als dit b.v.ij het geval is met de geographie, al is het arbeidsveld daarvan grootendeels onder te brengen bij de geologie en astronomie, de physica en ethnographie.

Toch is het veelal in twijfel getrokken, of de socio-, logie wel een eigenlijke wetenschap mag heeten. Dilthey b.v. ontzegt haar dien naam, op grond dat zij niet vermag te voldoen aan de voorwaarden die er haar rechtmatige aanspraak op zouden geven. In de zoogenaamde sociologische wetten toch heeft men altijd slechts te doen met een uiterst relatieve zekerheid, met een