is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreken. Eigenaardig is ook het standpunt, waarbij de staat en de samenleving bij voorkeur vergeleken worden bij een levend organisme; en dat niet slechts als vergelijkingsbeeld, maar ook als een streng door te voeren analogie; zoo bij Schaffle, von Lilienfeld e. a. ,ln plaats evenwel van uit dergelijke overijlde en gekunstelde vergelijkingen allerlei deductieve gevolg¬

trekkingen te maken, dient de sociologie zich veeleer te grondvesten op den zooveel vaster bodem van stelselmatige empirische inductie en historische vergelijking, daarbij tevens uitgaande van genetisch-evolutionistische beginselen. Alsdan zal zij tevens vruchtbaar kannen worden voor het jus constituendum en voor de praktische staatkunde, door op goed gevestigde gronden raad te verleenen omtrent datgene wat in staatsbestuur en wetgeving wenschelijk en raadzaam mag heeten in verband met de gevolgen die van bepaalde regeeringsmaatregelen te verwachten vallen. Reeds thans oefent de studie der sociologie een grooten invloed op de ethiek, de philosophie der geschiedenis enz.; terwijl een man als Jerusalem niet aarzelt als zijn oordeel uit te spreken, dat de sociologie binnen een niet al te langen tijd tot grondslag van alle geestesphilosophie zal verheven worden. ')

Nauw samenhangend met de sociologie is de philosophie der geschiedenis; Comte en Spencer

7) Zie W. Jerusalem. Einleitung in die Philosophie, pag. 167.