is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na wijziging in overleg met den Minister van Finantiën, strekt om art. 12 aldus te lezen:

Gaat bij boedels van ingezetenen des Rijks, geheel geërfd wordende in de rechte lijn, of met echtgenooten, in het geval van art. 56, n°. 3 bepaald, hetgeen door ieder hunner wordt geërfd of verkregen, geen duizend gulden te boven, dan bepaalt zich de aangifte tot vermelding van:

1°. de erfgenamen, met opgave van hunne verwantschap, of de betrekking van huwelijk tot den overledene; .

2°. het zuiver saldo der nalatenschap;

3°. de onroerende zaken, aangewezen als in art. 10, n°. 1, 2e lid, is bepaald. Indien geene onroerende zaken zijn nagelaten, moet dit worden opgegeven;

4°. de legatarissen of andere verkrijgers onder bijzonderen titel met aanwijzing van den aard en de waarde van hetgeen zij verkrijgen en krachtens welken titel.

Bij gegrond vermoeden van onjuiste opgaven is de ontvanger bevoegd op de wijze bij art. 21 bepaald, de indiening te vorderen eener memorie, als in art. 10 bedoeld.

Vererft de boedel, alleen ten gevolge van verwerping door andere erfgenamen dan die in de rechte linie en de echtgenoot, in het geval van art. 56, no. 3, geheel op de erfgenamen in de rechte linie of op deze en dien echtgenoot, dan doen de laatsten aangifte overeenkomstig art. 10.

De heer Patijn heeft met zijn amendement op artikel 3 m. i. evenwel slechts ten deele het goede doel bereikt dat hij beoogde.

De opmaking van eene successiememorie, al behoeft deze slechts te voldoen aan de weinige eischen bij artikel 12 der wet gesteld, is niet zoo heel eenvoudig; voorlichting van deskundigen zal in vele opzichten noodig blijken en onvermijdelijke kosten medebrengen.

In de behoefte van een leiddraad voor de opmaking van successiememoriën, ook door oningewijden, voorzag langen tijd het werkje van den heer G. Schuitema, uitgegeven in 1878 en herdrukt in 1887 bij de firma Wolters te Groningen.

Dit werkje dat niet alleen veelvuldig werd geraadpleegd door erfgenamen, die verplicht waren inemoriën van aangifte