is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met anderen toebehoorden, bij zijn overlijden, ten gevolge van eene overeenkomst, verblijft aan medeëigenaren, die zijn bloed- of aanverwanten zijn, tot den vierden graad ingesloten, of aan hunne echtgenooten, tegen of zonder vergoeding aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden van den overledene, wordt dat aandeel voor de regeling van de rechten van successie en van overgang geacht bij het overlijden in den boedel te zijn en bij legaat te zijn verkregen.

Van de waarde van het aandeel kan voor de regeling van het recht van successie, het als een bestanddeel van den boedel aangegeven bedrag van de vergoeding worden afgetrokken.

De bijvordering van het evenredig recht van registratie, voorgeschreven bij artikel 13 der wet van den 11 den Juli 1882 (Staatsblad n° 92) wordt, ten aanzien van het in het eerste lid van dit artikel bedoeld aandeel, beperkt tot het recht over de waarde, die aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden van den overledene wordt vergoed.

Artikel 17 der wet van 1897.

De hier te lande gelegen of gevestigde onroerende zaken, welke door een overledene, die geen ingezeten van het Rijk was, binnen het jaar aan het overlijden voorafgegaan zijn overgedragen en, hetzij vóór, hetzij