is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschikkingen van den erflater, ieder in evenredigheid van hetgeen door hem wordt geërfd of verkregen, aansprakelijk voor het regt van successie en voor het regt van overgang, onder n°. 1 van art. 1 vermeld, door en bij het overlijden van den erflater verschuldigd.

Zij zijn daarenboven hoofdelijk aansprakelijk:

1°. voor het bedrag dier regten, hetwelk door en bij het overlijden van den erflater verschuldigd is d()or erfgenamen of legatarissen, die buiten het Rijk hunne woonplaats hebben;

2°. voor het geheele bedrag van het regt van overgang, onder n°. 2 van art. 1 vermeld.

De aansprakelijkheid, bij het 1ste en 2de lid van dit artikel bedoeld, strekt zich uit tot de verhoogingen der regten en tot de boeten.

Art. 4.

Onverminderd het bepaalde bij het vorige artikel, zijn ook de legatarissen en andere verkijgers onder bijzonderen titel aansprakelijk voor de regten verschuldigd op hetgeen door hen wordt verkregen.

Hunne aansprakelijkheid is hoofdelijk ten aanzien van hetgeen door hen gezamenlijk verkregen wordt.

Art. 5.

Uitsluitend zijn aansprakelijk:

1°. voor de regten, verschuldigd op hetgeen ten gevolge van de vervulling eener voorwaarde geërfd of verkregen wordt, de erfgenamen of verkrijgers;

2°. voor de regten, verschuldigd op verkrijging van vruchtgebruik en periodieke uitkeeringen bij opvolging, de verkrijgers;