is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat, en zoo ja, waarin zij bestaan, door wien en bij welken titel de erfstelling over de hand of het vruchtgebruik is ingesteld, aan wien de goederen moeten worden uitgekeerd, wie tot het genot van den eigendom is gekomen of op wien het vruchtgebruik bij opvolging

is overgegaan.

Gelijke vermelding wordt vereischt ten aanzien van

periodieke uitkeeringen, door het overlijden, bij opvolging, overgegaan of vervallen.

Art. 15.

Op dezelfde wijze als bij artt. 10, 11, 12 is bepaald, zijn. tot de aangifte van hetgeen door hen wordt geërfd of verkregen, gehouden:

1°. zij, die een vruchtgebruik of periodieke uitkeering bij opvolging verkrijgen;

2°. de geroepen erfgenamen of legatarissen, die door het overlijden van den bezwaarden erfgenaam of legataris tot het genot komen.

De aangifte geschiedt in het geval sub 2 vermeld, wanneer het fideï-commissen betreft, welke dagteekenen van vóór de invoering der Fransche wetboeken hier te lande, ten kantore in welks kring de bezwaarde erfgenaam of legataris zijne laatste woonplaats had, en in alle andere gevallen ten kantore waar de instelling van het vruchtgebruik, de periodieke uitkeering of te erfstelling over de hand is aangegeven of had moeten worden aangegeven.

Art. 16.

Wanneer, gedurende het leven van den bezwaarden erfgenaam of legataris, het bezwaarde goed op den ge-