is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roepene overgaat, wordt de dag, waarop de overgang heeft plaats gehad, en de plaats waar de acte of overeenkomst gemaakt is, voor de toepassing dezer wet als de dag en de plaats van het overlijden beschouwd.

Art. 17.

Het aanvaarden eener nalatenschap onder het voorregt van boedelbeschrijving, of het voorbehouden regt van beraad, ontheft niet van de verpligting tot het doen van aangifte, op de wijze en binnen den termijn, bij deze wet voorgeschreven.

De vervulling der verpligtingen, uit deze wet voortvloeiende, wordt niet beschouwd als eene daad van aanvaarding.

De aangifte, gedaan door den erfgenaam, die vervolgens de erfenis verwerpt, vervalt.

De kosten van vervolging tegen erfgenamen of verkrijgers, ingesteld vóór dat zij verwierpen, blijven te hunnen laste, indien de vervolging alleen uit hoofde van de verwerping is gestaakt.

Art. 18,

De aangifte kan geschieden krachtens eene schriftelijke, aan de memorie gehechte volmagt.

Art. 19.

In iedere memorie van aangifte wordt ééne eenige woonplaats gekozen, in den kring van het kantoor van het regt van successie en van overgang, waar die aangifte wordt gedaan. Zij geldt voor alle regtsvorderingen en vervolgingen, krachtens deze wet in te stellen tegen de erfgenamen, legatarissen en andere verkrijgers, of tegen degenen die tot de vervulling der aan dezen opgelegde verpligtingen gehouden zijn.