is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats hebben, doch iedere gulden berekend tegen de navolgende waarde:

UITKEEKING BESPROKEN AAN!

zedelijke lichamen of personen. instellingen van de doodehand.

voor 10 jaren en daaronder tegen f 0.90 f 0.90 „ boven de 10 tot 20 jaren, „ 0.75 0:80

„ „ 20 „ 30 „ „ 0 65 0.73

,, „ „ 30 jaren tegen 0.50 0.60

Het belastbaar kapitaal naar deze berekening verkregen, kan, ingeval de uitkeering is gemaakt aan personen, in geen geval liooger zijn dan dat, hetwelk verkregen zou zijn, wanneer de uitkeering van het leven afhankelijk ware gesteld, en, ingeval zij aan zedelijke lichamen of instellingen van de doode hand is gemaakt, niet meer bedragen dan het vijf-en-twintigvoud van haar j aarlij ksch bedrag.

Bij uitkeeringen-, welke door meer dan één persoon gezamenlijk worden verkregen, wordt het bedrag van ieders aandeel tot kapitaal gebragt volgens bovenstaande tafels.

Voor uitkeeringen aan zedelijke lichamen of instellingen van de doode hand voor onbepaalden tijd besproken, wordt het vijf-en-twintigvoud der jaarlijksche uitkeering genomen.