is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/. van schepen, schuiten en vaartuigen met toebehooren, op de verkoopwaarde, ten dage van het overlijden, door den aangever te begrooten;

g. van alle schuldvorderingen, niet onder letter b, d of h begrepen, hetzij daarvan eene acte besta of niet, op de door den aangever te begrooten geldswaarde van het kapitaal;

h. van de loopende termijnen van huren, pachten en interest van de zaken vermeld onder de letters a, b, d en g, op het bedrag tot en met den dag van het overlijden verschuldigd;

i. van alle roerende goederen en alle anderezaken, niet bepaaldelijk in dit artikel genoemd, op de verkoopwaarde ten dage van het overlijden, door den aangever te-bepalen.

2°. van hetgeen in vruchtgebruik wordt verkregen, op het overeenkomstig de bepalingen van n°. 1, lit. e, tot kapitaal gebragte bedrag der jaarlijksche inkomsten, naar den maatstaf van vier ten honderd der overeenkomstig n°. 1 te bepalen kapitaalswaarde op het tijdstip waarop het genot aanvangt. Vruchtgebruik aan zedelijke ligchamen of instellingen van de doode hand, voor onbepaalden tijd besproken, wordt geacht voor dertig jaren gemaakt te zijn;

3°. van hetgeen onder den last van vruchtgebruik of van periodieke uitkeering geërfd of verkregen wordt, op de overeenkomstig n°. 1 te bepalen waarde van den vollen eigendom, na aftrek van de waarde, welke op het tijdstip der vererving of verkrijging aan de uitkeering of het vruchtgebruik, volgens de bepalingen van n°. 1, lit. e, of van n°. 2, moet worden toegekend.

De aftrek wordt, indien het vruchtgebruik of de uit-