is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder de levenden tot het genot van eenig fideï-comissair goed komen, de navolgende eed (of verklaring) afgelegd:

,,Ik zweer (verklaar) dat ik in gemoede vermeen „opregtelijk alles te hebben aangegeven wat door mij, „krachtens den wil van N. N. en het overlijden van „N. N„ is geërfd of verkregen."

„Zoo waarlijk helpe mij God almagtig."

(Dat verklaar ik.)

Art. 31.

Door de verkrijgers van periodieke uitkeeringen bij opvolging wordt geen eed afgelegd.

Art. 32.

In geval van ziekte, afwezigheid buiten het Rijk, of andere wettige reden van verhindering, kan de eed, met toelating van den Minister van Financiën, krachtens eene bijzondere volmagt, worden afgelegd voor den kantonregter ter keuze van den lasthebber.

Art. 33.

De eed wordt kosteloos afgelegd. Het proces-verbaal wordt, op ongezegeld papier, in duplo opgemaakt en gratis geregistreerd. Een der duplicaten blijft ten kantore van registratie.

Art. 34.

Wanneer de eed niet binnen den bepaalden tijd is afgelegd, wordt, voor iedere ingegane week verzuim, door ieder nalatige eene boete van f 25 verbeurd.