is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n°. 5, meer wordt verkregen, dan het aandeel bij versterf zon hebben beloopen, mitsgaders in alle andere niet voorziene gevallen, tien ten honderd.

Art. 4'2.

Het boven en behalve het regt van successie te heffen regt van overgang, onder n°. 1 van art. 1 vermeld, wordt bepaald op een vierde ten honderd in de regte linie en tusschen echtgenooten, kind of kinderen uit hun huwelijk verwekt of afstammelingen daarvan nalatende; in alle andere gevallen op twee ten honderd.

Art. 43.

Het regt van overgang, onder n°. 2 van art. 1 vermeld wordt bepaald op zes ten honderd.

Art. 44.

Voor de berekening van het regt van overgang, onder n°. 1 van art. 1 vermeld, wordt hij, die een evenredig deel der nalatenschap erft, geacht een gelijk evenredig deel te verkrijgen in de tot die nalatenschap behoorende schuldbrieven en verdere bij evengemelde wetsbepaling opgenoemde zaken, ten ware de erflater daaromtrent anders had beschikt.

Art. 45.

Het bedrag van de regten kan, ten gevolge van verwerping, wel vermeerdering, geene vermindering ondergaan.

In de gevallen, bij de beide eerste leden van art. 1 bis voorzien, kan het regt niet minder bedragen dan dat, hetwelk betaald zou zijn, indien de verwerping of afstand niet had plaats gehad.