is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 46.

Het regt van successie wordt geheven van het bedrag der waarde, welke door ieder, na aftrek van zijn aandeel in de schulden en lasten, bij art. 27 vermeld, wordt geërfd of verkregen.

Het regt van overgang wordt geheven van de waarde der zaken, zonder aftrek van legaten, schulden of lasten, met dien verstande nogtans, dat het bedrag van het regt van overgang, bij art. 1, n°. 1, bedoeld het batig saldo des boedels niet zal overschrijden.

Artt. 47, 48, 49, 50 en 51 zijn ingetrokken. (Art. 1, § 22 wet 1869.)

Art. 52.

Het regt wordt naar de verwantschap of de betrekking tusschen den insteller en den verkrijger berekend, al ware deze ook niet bij versterf tot het verkregene geregtigd geweest:

a. wanneer bij eene erfstelling over de hand de verwachter tot het genot komt;

b. wanneer vruchtgebruik of periodieke uitkeering bij opvolging wordt verkregen.

Art. 53.

Wanneer bij den aangever onzekerheid bestaat omtrent de verwantschap, of omtrent den persoon, die erft of verkrijgt, of omtrent de hoeveelheid welke den erfgenaam bij versterf zou zijn aangekomen, wordt in de regte lijn drie, in alle andere gevallen tien ten honderd geheven, behoudens teruggave van hetgeen naderhand blijkt te veel betaald te zijn, zoo deze teruggave wordt gevraagd binnen den termijn voor de verjaring bepaald.