is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft of de onder dat nommer en onder n°. 7 bedoelde bewijzen geleverd worden na de betaling van het regt, wordt dit teruggegeven, zoo deze teruggave wordt gevraagd binnen den termijn, voor de verjaring bepaald.

Artt. 57.

Van het regt van overgang, onder n°. 1 van art. 1 vermeld, wordt vrijgesteld:

1°. al wat door den Staat wordt geërfd of verkregen;

•2°. de inleg in spaarbanken, tot een bedrag van / 800.

Art. 58.

Gewettigde kinderen worden, voor de toepassing dezer wet, beschouwd als uit het huwelijk te zijn geboren.

Wettelijk erkende natuurlijke kinderen worden met wettige gelijkgesteld mits de bewijzen der erkenning bij de aangifte worden overgelegd.

In de gevallen van art. 918 en art. 920 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de natuurlijke bloedverwantschap voor de berekening van het regt als wettige beschouwd.

Art. 59.

Alle schenkingen onder de levenden, daaronder begrepen afstand tegen verpligting tot het doen verrigten van kerkelijke diensten of plegtigheden, aan zedelijke ligchamen of instellingen van de doode hand, worden beschouwd alsof het geschonkene krachtens uitersten wil bij legaat verkregen ware.

De aangifte geschiedt door de bestuurders van het ligchaam, van de instelling of van de stichting ten kan-