is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ringen bij opvolging, en op overgang bij erfenissen over de hand, onder deze wet plaats hebbende, al mogt ook de oorspronkelijke insteller of erflater reeds vroeger zijn overleden.

Art. 68.

De bepalingen van art. 63 zijn mede toepasselijk op de vorderingen onder vroegere wetten ontstaan, voor zoover bij die wetten geen bijzondere termijn was bepaald.

Art. 69.

De wet van '27 December 1817 (Staatsblad n°. 37) en alle andere wetten en wettelijke verordeningen, betreffende het regt van successie en van overgang bij overlijden, worden bij het in werking komen dezer wet afgeschaft; zij blijven echter van kracht ten aanzien der vererving en verkrijging door overlijden, onder hare werking voorgevallen, behoudens de bepalingen van artt. 66, 67, en 68.

Art. 70.

Deze wet komt in werking op den lsten Juli 1859.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieële Departementen, Autoriteiten, Collegiën en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven op het Loo, den 13den Mei 1859.

WILLEM.

De Minister van Financiën,

VAN BOSSE.

Uitgegeven den twintigsten Mei 1859.

De Directeur van het Kabinet des Konings,

DE KOCK.