is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belasting dan gaat de termijn in op den dag der bevalling of indien de vrouw eerder sterft, op den dag van haar overlijden, of wel, wanneer noch het een noch het ander op den 300sten dag na den dood des erflaters mocht hebben plaats gehad, op den daarop volgenden dag.

\ an het geval dat er onzekerheid bestaat omtrent den persoon van een legataris, spreekt de wet niet, tenzij zij medebrengt onzekerheid omtrent de verschuldigde belasting. (Verg. P. W. 4029.)

31. A\ordt de nalatenschap volgens de wet als onbeheerd beschouwd, dan gaat de termijn in van den dag der benoeming van den curator.

32. Is de termijn verloopen dan zendt de ontvanger den nalatige, door middel van de post of op eenige andere betrouwbare wijze eene waarschuwing om alsnog binnen 8 dagen aan zijne verplichting tot aangifte te voldoen.

W ordt aan deze waarschuwing niet voldaan, dan wordt tegen den nalatige een dwangschrift uitgevaardigd tot betaling van een daarbij bepaalde som, behoudens vermeerdering of vermindering volgens latere regeling.

\\ ordt na de beteekening van het dwangschrift (die door een deurwaarder wordt verricht) alsnog eene memorie ingediend dan wordt het bedrag der verschuldigde rechten met £ daarvan, als boete, verhoogd.

Is geen recht verschuldigd, dan wordt door iederen nalatige, voor iedere ingegane week verzuim na de beteekening van het dwangschrift, eene boete verbeurd van / 5 met de daarvan verschuldigde opcenten.

De kosten van vervolging komen ten laste van den nalatige, (art. 20 successiewet.)

W ordt aan het dwangschrift voldaan, door] betaling van de daarbij gevorderde som dan is de verplichting tot het doen van aangifte daarmede vervallen.