is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zondere" der volmacht voldoende, dat in het algemeen last wordt gegeven aangiften te beëedigen.

Indien het verzoek door een derde namens aangever is onderteekend, moet het vergezeld gaan van eene gezegelde en geregistreerde volmacht, waarbij tot die onderteekening wordt gemachtigd.

Een derde kan echter ook op eigen naam het verzoek doen. (P. W. 7798.)

Indien de toelating wordt verzocht wegens ziekte, dan moet, in het algemeen, eene geneeskundige verklaring worden overgelegd, gesteld op formaatzegel, en geregistreerd vóórdat de Minister op het verzoekschrift beschikt. (P. W. 6299.)

45. Is de lasthebber uit eigen hoofde eedplichtig, dan geldt als regel dat ook de termijn voor zijne beëediging verlengd wordt. (P. W. 7731.)

h. waar moet de beëediging geschieden?

46. Voor eiken kantonrechter, ter keuze van den aangever of diens gemachtigde.

Hieronder zal wel alleen een Nederlandsche kantonrechter kunnen worden verstaan en niet ook een ambtenaar in het buitenland, die een dergelijk ambt bekleedt. (P. W. 4229.)

Geschiedt de beëediging op de gewone burgerlijke terechtzitting dan heeft zij kosteloos plaats; gebeurt zij op verzoek van belanghebbenden op een anderen tijd of op een andere plaats, dan kan salaris in rekening worden gebracht, overeenkomstig art. 1 litt. c en art. 7 van het tarief van justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken, (aanschrijvingen der departementen van Justitie en Financiën resp. dd° 19 November 1863 le afd, n°. 138 en 27 November 1863, n° 29. (P. W. 4495.)

i. hoe moet de beëediging geschieden?

47. De aangevers moeten, elk op de wijze hunner gods-