is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekend onder Sectie

n° samen groot 20 aren,

50 centiaren.

C. Grondrenten, tienden, enz. (w)

1°. Eene grondrente groot 30 Liter rogge, verschijnende jaarlijks op 1 November, gevestigd in een perceel bouwland, groot 2 H.A., gelegen te

geschat, bij gebreke van eene bepaalde afkoopsom, volgens de landelijke marktprijzen der laatstverloopen 10 jaren, door elkander gerekend, tegen den penning XX op .. / 48.— 2°. Het tiendrecht*) in de gemeente....,

(polder , of gehucht ),

naar den maatstaf bij art. 799 van het Burgerlijk Wetboek vastgesteld,

geschat op - WO.—

3°. Eene cijns groot / 4.—, jaarlijks verschijnende op 1 November, gaande

uit een perceel bouwland te

waarvan de afkoopsprijs bij de vestiging is bepaald op - 60.

D. Effecten, (x)

1°. Twee certificaten Nationale Werkelijke Schuld, ieder groot / 1000.—,

rentende 3%, verschijnende 1 Maart—

i) Ingevolge art. 1 j° art. 86 der wet tot afschaffing der tienden van 16 Juli 1907 (Stbl. n°. 222), vervallen met 1 Januari 1909 alle tienden en kan van af dien datum geen tiendplichtigheid meer worden

*6In de plaats van de vervallen tienden wordt aan de rechthebbenden van 's Rijkswege eene schadeloosstelling toegekend, vast te stellen overeenkomstig de bepalingen dier wet.