is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hierbij overgelegde geboorteacte, op den dag van des erflaters overlijden, oud 41 jaar, geschat op 13 x / 50. .. / 650.— 2°. Een aandeel in eene tontine (ij),

waarvan de jaarlijksche uitkeering verschijnt op 1 Januari, berekend naar het bedrag van het boekjaar,

aan het overlijden voorafgaande,

ad / 75.—, dus 20 x / 75 - 1500.—

3°. Eene periodieke uitkeering (p) ten behoeve van den erflater, groot / 50, verschijnende jaarlijks op 1 Januari, ten laste van gevestigd

voor den tijd van 20 jaren, doch waarvan op den dag van erflaters overlijden 10 jaren zijn verstreken,

geschat op 10 x / 50 = / 500, de gulden berekend tegen / 0.90 of .... - 450.—

F. Schepen, schuiten en vaartuigen.

Het in Nederland tehuis behoorend

kofschip, genaamd „ ", met

toebehooren (2), geschat op - 5000.—

G. Andere schuldvorderingen dan die onder

B. D en H. (aa)

Eene rentelooze vordering ten laste

van , wegens geleend geld,

groot / 500, blijkens onderhand-

sche obligatie dd° .., met

het oog op de insoliditeit van den schuldenaar geschat op 40 % of .... - 200.— 2°. Beroepsvorderingen blijkende uit de door erflater gehouden boekon ten beloope van f 10000, met het oog op