is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de memorie van aangifte behoort, volgens art. 14 melding gemaakt te worden van het vervallen dier rechten en ingeval van opvolging daarin, aangifte volgens art. 15 Successiewet te geschieden.

Ook het recht op tractementen of pensioenen behoort niet tot de nalatenschap. Wel natuurlijk de op het overlijden vervallen termijnen daarvan, met deze onderscheiding, dat wanneer een in gemeenschap van goederen gehuwd gepensioneerde overlijdt, tot zijne nalatenschap behoort de helft in het pensioen over het loopend kwartaal en wanneer zijne vrouw vóór hem sterft, zij de helft in dat pensioen over het loopend kwartaal niet nalaat. (P.W. 7523, 5228). *)

De veranderingen na het overlijden in den boedel plaats gegrepen, blijven voor de Successiewet buiten aanmerking.

Zoo behoeven de zaken, die de overledene kocht, doch waarvan de wettelijke levering vóór zijn overlijden nog niet heeft plaats gehad, niet tot zijne nalatenschap. In dit geval wordt eene actie tot levering nagelaten, waartegen evenwel de onbetaalde koopsom als schuld in het passief kan worden vermeld.

De zaken, die door hem zijn verkocht, maar op het overlijden nog niet waren geleverd, behooren daartoe wel. (P.W. 133; vonnissen A.R. Tiel dd°. 28 Januari 1846, P.W. 1846, n°. 457, Winschoten 5 April 1878, P.W. 6505; arrest H.R. 24 December 1846 P.W. 134.)

Deze behooren dus onder het actief van den boedel te worden opgenomen, terwijl onder het passief de verplichting tot levering kan worden omschreven.

Uit de beslissingen opgenomen in P.W. 6506 en 8554 valt af te leiden, dat het Bestuur der registratie niet op de aangifte van verkochte doch nog niet geleverde

1) Voor een maandelijks betaalbaar pensioen zal hetzelfde gelden voor de loopende maand, wordt het bij vooruitbetaling voldaan, dan zal de V2 tot beider nalatenschappen behooren. (Sprenger van Eijk bl. 104, noot 2.)